Курси
Доступні курси

Цей курс розроблено на основі навчального посібника Організація діяльності державного службовця: навчальний посібник / О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина. – Донецьк: ТОВ „ДРУК-ІНФО”, 2012. – 342с.
Мета курсу "Гроші та кредит"- формування наукового розуміння сучасної системи грошово - кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів, методів та форм її розвитку та регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово - кредитної системи.
Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни.

1.Сутність, функції та економічна роль грошей.
2. Грошовий оборот і грошовий ринок.
3. Грошові системи.
4. Кредит у ринковій економіці.
5. Теорія грошей та кредиту.
6. Кредитні системи.
7. Ринок цінних паперів.
8. Валютні відносини та валютні системи.
9. Регулювання грошово-кредитної сфери.
Цель курса "Кросс-культурный менеджмент в туризме и гостеприимстве"- комплексное изучение способов учета и грамотного использования национально-культурных особенностей стран, в которых осуществляется туристический бизнес и гостеприимство, для повышения эффективности управления данными видами деятельности, а также формирование кросс-культурной компетентности, поведенческих навыков, необходимых для более высокого уровня социальной и профессиональной адаптации в условиях различных культур.
Содержание курса:
МОДУЛЬ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА.
Тема 1. Туризм как кросс-культурная деятельность.
Тема 2. Культура как объект знания менеджмента.
Тема 3. Культурные обычаи и влияние туризма на культуру.
Тема 4. Методы кросс-культурного анализа и их применение в туризме.
МОДУЛЬ 2. ПРОЦЕСС КРОСС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ.
Тема 5. Влияние культуры на стратегию туристической компании и компании гостеприимства.
Тема 6. Влияние культуры на структуру туристической компании и компании гостеприимства.
Тема 7. Мотивационные факторы в международной туристической компании и компании гостеприимства.
Тема 8. Влияние культуры на туристическое и гостиничное обслуживание.
МОДУЛЬ 3. КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА.
Тема 9. Кросс-культурный контакт в туризме и гостеприимстве.
Тема 10. Культурный шок.
Тема 11. Концепция кросс-культурного поведения сфере туризма и гостеприимства.
Тема 12. Мультикультурная компетенция в туризме и гостеприимстве.

Задачей дисциплины является освоение методологии и технологии моделирования (в первую очередь компьютерного) при исследовании, проектировании и эксплуатации технических систем и приборов, а также сопутствующих процессов и явлений

Метою викладання дисципліни «Комп'ютерні технології та програмування» в першому семестрі є: вивчення різних форм організації даних в програмах і методів їх обробки і застосування в різних класах задач, освоєння технології програмування на мові С даних і алгоритмів їх обробки статичними методами.

 

Курс «Надійність приладів і систем» передбачає вивчення основних понять і методів, використовуваних при розрахунково-аналітичному та експериментальному дослідженні конструкцій, технології та надійності радіоелектронних засобів (РЕЗ) у процесі конструкторско- технологічного проектування.. 

 

Предмет навчальної дисципліни Надійність приладів і систем - моделі електронних пристроїв, основні методи оцінювання та розрахунку надійності на етапі проектування та експлуатації електронного обладнання, у тому числі – компонентів електронних та мікропроцесорних систем.

Предмет навчальної дисципліни Електронне врядування - це сукупність комплексу державних інформаційних систем, інформаційно-технологічної інфраструктури їх взаємодії між собою та інфраструктури доступу до них населення, які забезпечують новий рівень відкритості, результативності та ефективності діяльності органів державної влади для найбільш повного задоволення прав громадян.

Побудова і розвиток інформаційно-технологічного простору діяльності органів державного управління зумовлені масштабом і характером процесів інформатизації суспільства та необхідністю реалізації громадянами конституційного права на доступ до інформації, забезпечення прозорості державного управління, зворотного зв’язку із громадянами. При чому, інформаційно-технологічний простір характеризується взаємодією як внутрішнього контуру (відображає систему документаційного забезпечення органу державного управління і забезпечується відповідною технологічною складовою - системою електронного документообігу), так і зовнішнього контуру, який виражає взаємозв’язки державного апарату із суспільством, з інтересами і потребами громадян. Реалізація технологічної складової зовнішнього контуру сьогодні відбувається в напрямі розвитку порталів (сайтів) органів державного управління.