Курси
Доступні курси

     Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є формування у студентів системи знань з питань сучасної політики, політичної свідомості і політичної культури, досягнення глибокого розуміння студентами природи політичних відносин та процесів, формування цілісного світогляду, надання допомоги для їх адаптації у політичному житті країни та світу.

     Завдання:

-   вивчення сутності теорії та методології політології як науки;
-   розвиток здібностей в напрямку розуміння політичних відносин і процесів
-   одержання навичок застосування у практичній діяльності отриманих знань;
-   надання аргументованих знань про специфіку сучасного стану політики;
-   засвоєння основних принципів функціонування політичних інститутів, змісту основних політологічних понять;
- набуття навичок і вмінь практичного застосування прикладних та інструментальних компонентів політологічного знання.         


Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основними поняттями та теоретичними принципами психології, формування розуміння загальних закономірностей розвитку психіки та становлення особистості.

 Завдання: ознайомлення студентів із найбільш відомими і впливовими психологічними моделями, напрямками психології, методами психологічних досліджень, структурою психіки, особистості. Це допоможе їм краще зрозуміти психологічні проблеми людини, особливості її пізнавальної сфери, проблеми формування особистості. Отже, завданнями даної дисципліни є формування системи знань і вмінь щодо загальної психологічної підготовки студентів, необхідної для вирішення практичних, професійних і наукових завдань.


Цей курс розроблено на основі навчального посібника Організація діяльності державного службовця: навчальний посібник / О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина. – Донецьк: ТОВ „ДРУК-ІНФО”, 2012. – 342с.
Мета курсу "Гроші та кредит"- формування наукового розуміння сучасної системи грошово - кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів, методів та форм її розвитку та регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово - кредитної системи.
Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни.

1.Сутність, функції та економічна роль грошей.
2. Грошовий оборот і грошовий ринок.
3. Грошові системи.
4. Кредит у ринковій економіці.
5. Теорія грошей та кредиту.
6. Кредитні системи.
7. Ринок цінних паперів.
8. Валютні відносини та валютні системи.
9. Регулювання грошово-кредитної сфери.
Цель курса "Кросс-культурный менеджмент в туризме и гостеприимстве"- комплексное изучение способов учета и грамотного использования национально-культурных особенностей стран, в которых осуществляется туристический бизнес и гостеприимство, для повышения эффективности управления данными видами деятельности, а также формирование кросс-культурной компетентности, поведенческих навыков, необходимых для более высокого уровня социальной и профессиональной адаптации в условиях различных культур.
Содержание курса:
МОДУЛЬ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА.
Тема 1. Туризм как кросс-культурная деятельность.
Тема 2. Культура как объект знания менеджмента.
Тема 3. Культурные обычаи и влияние туризма на культуру.
Тема 4. Методы кросс-культурного анализа и их применение в туризме.
МОДУЛЬ 2. ПРОЦЕСС КРОСС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ.
Тема 5. Влияние культуры на стратегию туристической компании и компании гостеприимства.
Тема 6. Влияние культуры на структуру туристической компании и компании гостеприимства.
Тема 7. Мотивационные факторы в международной туристической компании и компании гостеприимства.
Тема 8. Влияние культуры на туристическое и гостиничное обслуживание.
МОДУЛЬ 3. КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА.
Тема 9. Кросс-культурный контакт в туризме и гостеприимстве.
Тема 10. Культурный шок.
Тема 11. Концепция кросс-культурного поведения сфере туризма и гостеприимства.
Тема 12. Мультикультурная компетенция в туризме и гостеприимстве.

Задачей дисциплины является освоение методологии и технологии моделирования (в первую очередь компьютерного) при исследовании, проектировании и эксплуатации технических систем и приборов, а также сопутствующих процессов и явлений