Не знаєш, чим зайняти себе в нашому невеликому місті? Мрієш про цікаву роботу у великій компанії та гідну зарплату? Витрать свій час на себе, попрацюй на своє майбутнє! Наразі неможливо бути конкурентоспроможнім фахівцем без додаткових компетенцій, до яких входить володіння іноземними мовами. А може, ти мрієш про подорожі або кар’єру фрілансера? Сьогодні англійська мова – це невід’ємний елемент світової економіки, культури, техніки та науки. Людина, яка не володіє англійською мовою, втрачає безліч можливостей у житті та професійній діяльності. Вивчаючи іноземну мову, ти стаєш вільним і незалежним у подорожах, спілкуванні, починаєш усвідомлювати раніше незрозумілі речі та розуміти нові джерела інформації, відкриваєш для себе новий світ зі своєю культурою, музикою, літературою.

Мета навчальної дисципліни – формування та актуалізація світоглядної культури студента, який би вмів досліджувати релігію з науково-теоретичних позицій надасть можливість розглянути проблему її походження, різні підходи і концепції в інтерпретації цього феномена, розкрити його сутність, структуру й особливості функціонування, вивчити історичні типи релігії на різних ступенях життя суспільства, осмислити у ньому тенденції і перспективи релігійного процесу.

Завдання навчальної дисципліни:

–       подати та пояснити розділи академічного релігієзнавства, предмет який ним вивчається, зміст і функції, а також його місце і роль у системі вищої освіти й розвитку суспільства взагалі;
–       розглянути проблему походження релігії, різні підходи її тлумачення, розкрити сутність релігійного феномену, його структуру та особливості функціонування, показати тенденції і перспективи релігійного процесу;
–       ознайомити студентів з різними типами релігійних вірувань, починаючи з ранніх форм, родоплемінних релігій, аж до етнічних і світових, а також нових релігійних течій;
–       розглянути процес виникнення і розвитку вільнодумства, показати, що його становлення є закономірним наслідком суспільно-історичної практики людей та притаманне їх духовному світу, починаючи з найдавніших періодів людської історії;
–       показати якісну своєрідність виявлення вільнодумства на рівні атеїзму на відміну від інших його історичних форм;
–       розкрити історію розвитку вільнодумства як іманентно притаманного моменту переважно філософсько-матеріалістичного (теоретичного) осягнення світу і дійсного (практичного) утвердження в ньому людини;
–       проаналізувати місце і роль релігії і вільнодумства, знання релігієзнавчої проблематики в інтелектуальному і культурному розвитку людини, в її самовизначенні.


1. Мета навчальної дисципліни формування культури мислення студента, який би на підставі знання законів і форм теоретичного мислення усвідомлено ставився до процесу міркування, тобто був здатний доводити його істинність, спростовувати хибні, правильно проводити аналогії, висувати гіпотези, виявляти помилки та знаходити способи їх усунення.

2. Основні задачі дисципліни

визначити і розкрити об’єктно-предметну область логіки, у рамках якої розглянути її мову і методи, проаналізувати раціональні форми мислення (поняття, судження, умовивід) у їх одноманітній послідовності, основні та неосновні закони, а також доведення і спростування як особливі логічні процедури;
охарактеризувати специфіку логічних знань, що виявляється в символьному позначенні форм думки, їх структурних елементів і зв’язків між ними, в певних видах теоретичних форм мислення і відношень між ними, операцій над ними;
прищепити студентам уміння щодо оволодіння системою логічних знань та навчити їх точно, послідовно і науково-обґрунтовано викладати ці знання;
сформувати розуміння логіки не тільки як фундаменту будь-якої науки, але й як загальної основи мови людей, яка усуває перешкоди для комунікації, що породжені вузькістю спеціалізації;
підвести студентів до розуміння необхідності засвоєння знання логіки як умови розвитку їх власного інтелекту, використання якого є найважливішим інструментом професійної та суспільної діяльності.


Хочеш узнати, як функціонують освітні системи провідних країн світу? Хочеш розуміти та оволодіти механізмами впливу на дитину, дорослу людину та аудиторію, що надасть тобі можливість бути кваліфікованим фахівцем не тільки в своїй професійній сфері, але й проводити тренінги, навчати дітей, студентів та дорослих? Знаючи основи педагогіки та освітнього менеджменту, ти зможеш краще зрозуміти освітню політику України, країн Європи, США та Канади і, можливо, підібрати для себе цікаві варіанти для стажування або продовження навчання в одній з них.

Ти не обов’язково будеш працювати у сфері освіти, але своїх дітей ти будеш мати. Виховувати та впливати на їхню поведінку буде легше та набагато ефективніше, якщо ти будеш розуміти закономірності, принципи, методи та форми навчання та виховання.

А можливо, хтось бачить себе у майбутньому деканом або ректором? Тоді знання освітнього менеджменту та світових освітніх тенденцій стануть першою сходинкою в твоїй кар’єрі.

Курс «Педагогіка» поєднує лекційні та практичні заняття із активним використанням групових форм роботи та застосуванням відео-матеріалів та інтернет-ресурсів.


Мета вивчення соціології передбачає:
–        пізнати та відкрити для себе одну з перспективних наук;
–        побачити знайомі проблеми під новим кутом зору у буденних стосунках людей;
–        отримати відповіді на питання для чого ми прийшли у цей світ, яка наша місія;
–        зрозуміти, чому люди бувають бідні та багаті та що їх манить до влади;
–        оволодіти секретами уникнення та вирішення конфліктів;
–        опанувати секрети щасливого подружнього життя та збереження власного здоров’я;
–        зрозуміти, що керує людиною в реалізації своїх потреб та бажань.
Вивчення соціології дозволить студенту знати:
–        передумови виникнення соціології як науки;
–        об’єкт та предмет науки;
–        функції та роль соціології у житті;
–        основні етапи становлення соціології;
–        компоненти структури суспільства;
–        види соціальних інститутів, спільнот та форми соціальної взаємодії;
–        етапи та методи збору соціальної інформації;
–        як критично аналізувати та використовувати статистичні дані, документи;
–        як складати програми соціального дослідження потрібних об’єктів та обирати відповідний інструментарій їх реалізації;


Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основними поняттями та теоретичними принципами психології, формування розуміння загальних закономірностей розвитку психіки та становлення особистості.

 Завдання: ознайомлення студентів із найбільш відомими і впливовими психологічними моделями, напрямками психології, методами психологічних досліджень, структурою психіки, особистості. Це допоможе їм краще зрозуміти психологічні проблеми людини, особливості її пізнавальної сфери, проблеми формування особистості. Отже, завданнями даної дисципліни є формування системи знань і вмінь щодо загальної психологічної підготовки студентів, необхідної для вирішення практичних, професійних і наукових завдань.


Мета дисципліни: вивчення економічних категорій, законів, форм і методів організації суспільного виробництва для розуміння основ економічної діяльності суспільства і вирішення актуальних господарських проблем на мікро- та макроекономічному рівнях.

Завдання: допомогти студентам зрозуміти трансформаційні процеси в економіці України; зорієнтуватися у виборі ефективного управлінського рішення; набути первинних навичок раціональної економічної поведінки.

     Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є формування у студентів системи знань з питань сучасної політики, політичної свідомості і політичної культури, досягнення глибокого розуміння студентами природи політичних відносин та процесів, формування цілісного світогляду, надання допомоги для їх адаптації у політичному житті країни та світу.

     Завдання:

-   вивчення сутності теорії та методології політології як науки;
-   розвиток здібностей в напрямку розуміння політичних відносин і процесів
-   одержання навичок застосування у практичній діяльності отриманих знань;
-   надання аргументованих знань про специфіку сучасного стану політики;
-   засвоєння основних принципів функціонування політичних інститутів, змісту основних політологічних понять;
- набуття навичок і вмінь практичного застосування прикладних та інструментальних компонентів політологічного знання.         


Мета: набуття теоретичних знань, вмінь та практичних навичок застосування основних понять, категорій, принципів і положень трудового права і законодавства України, формування правової свідомості і правової культури у майбутніх працівників ділової еліти.

Завдання: засвоєння основних положень трудового права, понятійного апарату цієї галузі та ознайомлення з навчальною, науковою, монографічною літературою; навчитися орієнтуватися в численному масиві правових норм трудового права, знати вузлові положення законодавства про працю, набувати практичні навички застосування цих норм до вирішення конкретних виробничих, управлінських, життєвих ситуацій.


Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про основні теоретичні положення і поняття національного права України, розуміння Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування у студентів високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти, грамотно оцінювати юридичні факти, орієнтуватися в сучасному правовому полі.

 Завдання: засвоєння знань про основи держави і права, основ сучасного законодавства, сутності правової держави, напрямків її побудови в нашій країні; вивчення основ конституційного, адміністративного, трудового, цивільного, сімейного, кримінального та інших галузей права; виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їхнього неухильного дотримання.