Задачей дисциплины является освоение методологии и технологии моделирования (в первую очередь компьютерного) при исследовании, проектировании и эксплуатации технических систем и приборов, а также сопутствующих процессов и явлений

Метою викладання дисципліни «Комп'ютерні технології та програмування» в першому семестрі є: вивчення різних форм організації даних в програмах і методів їх обробки і застосування в різних класах задач, освоєння технології програмування на мові С даних і алгоритмів їх обробки статичними методами.

 

Курс «Надійність приладів і систем» передбачає вивчення основних понять і методів, використовуваних при розрахунково-аналітичному та експериментальному дослідженні конструкцій, технології та надійності радіоелектронних засобів (РЕЗ) у процесі конструкторско- технологічного проектування.. 

 

Предмет навчальної дисципліни Надійність приладів і систем - моделі електронних пристроїв, основні методи оцінювання та розрахунку надійності на етапі проектування та експлуатації електронного обладнання, у тому числі – компонентів електронних та мікропроцесорних систем.

Предмет навчальної дисципліни Електронне врядування - це сукупність комплексу державних інформаційних систем, інформаційно-технологічної інфраструктури їх взаємодії між собою та інфраструктури доступу до них населення, які забезпечують новий рівень відкритості, результативності та ефективності діяльності органів державної влади для найбільш повного задоволення прав громадян.

Побудова і розвиток інформаційно-технологічного простору діяльності органів державного управління зумовлені масштабом і характером процесів інформатизації суспільства та необхідністю реалізації громадянами конституційного права на доступ до інформації, забезпечення прозорості державного управління, зворотного зв’язку із громадянами. При чому, інформаційно-технологічний простір характеризується взаємодією як внутрішнього контуру (відображає систему документаційного забезпечення органу державного управління і забезпечується відповідною технологічною складовою - системою електронного документообігу), так і зовнішнього контуру, який виражає взаємозв’язки державного апарату із суспільством, з інтересами і потребами громадян. Реалізація технологічної складової зовнішнього контуру сьогодні відбувається в напрямі розвитку порталів (сайтів) органів державного управління.

Метою викладання дисципліни «Комп'ютерні технології та програмування» в першому семестрі є: вивчення різних форм організації даних в програмах і методів їх обробки і застосування в різних класах задач, освоєння технології програмування на мові С даних і алгоритмів їх обробки статичними методами.