Анотація до курсу "Групова динаміка і комунікації" Метою дисципліни "Групова динаміка і комунікації" є формування у студентів особистісних і ділових компетенцій для ефективного спілкування та роботи у партнерстві з колегами і в проектних командах під час навчання в університеті, на виробничій практиці і в подальшій професійній діяльності.. Курс «Групова динаміка і комунікації» є визначальним як всього процесу навчання, так і подальшої практичної діяльності майбутнього спеціаліста. Для вивчення цього курсу необхідні наявність первинних навичок роботи на комп’ютері та в мережі Інтернет, початкові знання з курсу інформатики. Дисципліна є невід’ємною частиною учбового процесу підготовки бакалавра за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія». Дисципліна пов'язана з попередніми дисциплінами: «Програмування»,«Організація та обробка електронної інформації» та «Філософія». Знання та вміння, які набувають студенти під час вивчення курсу «Групова динаміка і комунікації» суттєво використовуються в подальшому в курсах «Якість програмного забезпечення та тестування», «Проектування програмних систем», під час виконання групових проектів,в науково-дослідній роботі студентів.
В даний час відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно - освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально - виховного процесу. Технології навчання повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, усіма способами допомагати зануренню студента в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не доповненням у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність. Характерною рисою сучасної освіти є використання Internet - технологій , які розширюють можливості освітнього процесу, дозволяють використовувати унікальні експериментальні та освітні ресурси, входити у віртуальні онлайн- лабораторії, користуватися системами дистанційного навчання. Використання Інтернет в освіті розвиває і заохочує творчий потенціал студентів, розширює кругозір, прискорює процес отримання практичних навичок, підвищує результативність освітнього процесу. Впровадження Інтернет-технологій в освіті сприяє розвитку досить нового виду навчальних матеріалів: електронних підручників. Об'єднання електронних підручників з програмами, що контролюють знання, доповнення спілкуванням між викладачем і учнями в реальному часі, дозволяє організувати цілі системи дистанційної освіти, надає багаті можливості формуванню системи знань майбутнього інженерно-технічного та наукового працівника.
Курс ориєнтований на студентів спеціальності «Програмне забезпечення систем» які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». Наведені основні поняття і технології розподілених баз даних, запропоновані підходи до проектування і приклади виконання базових операцій. Застосування посібника в якості довідника дозволяє студентам швидко з’орентуватися у запропонованому питанні та в подальшому або самостійно виконати практичні розробки, які пов’язані з побудовою розподілених баз даних, або звернутися до більш детально викладеного курса лекцій з дисципліни «Розподілені та об’єктні бази даних».

Метою курсу "Бази даних" є вивчення теоретичних основ проектування БД, компонентів БД, сучасні технології організації БД, набуття навичок роботи в середовищі MS Access.

Задачі курсу:

 - сформувати системне базове уявлення, отримати первинні знання, вміння і навички з основ побудови систем управління базами даних;

 - дати уявлення про роль і місце БД в автоматизованих системах.


Простий і доступний курс для вивчення інформатики студентами інженерних спеціальностей, де вони зможуть ознайомитися з основами програмування на мові Delphi Курс присвячений вивченню сучасних технології побудови ефективних веб-додатків з розподіленою архітектурою за допомогою скриптових мов програмування у зв’язці зі спеціалізованими системами керування баз даних.


Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців, що володіють теоретичними і практичними знаннями, вміннями та навичками розробки сучасних сервіс-орієнтованих систем шляхом ознайомлення з: визначенням функціональних кордонів та властивостей програмного продукту, необхідних для вирішення проблем замовника; технологією формулювання вимоги до програмного забезпечення на підставі властивостей програмного продукту; основами побудови SOA; принципами проектування сервісів, мовою описання Web-сервісів, контрактів сервісу, гранулярністю і зв'язаністю сервісу; недоліками та перевагами сильної та слабкої зв’язаності; абстракцію сервісів, типами та особливостями абстракцій; сервісами WCF, контрактами даних і повідомлень WCF, типами кінцевих точок, способами розміщення сервісів WCF; оркеструванням з використанням WF, кроки і типи робочого процесу WF, комунікацію між хостом і WF за допомогою інтерфейсів повідомлень.