Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування інформаційно-навчальних середовищ дистанційної освіти»  є формування у студентів навичок з проектування навчальних середовищ та систем дистанційного навчання з повним спектром необхідного інструментарію, контролем основних показників учбового процесу, плануванням графіку засвоєння учбового матеріалу. 

               В рамках курсу студент знайомиться з основами проектування інформаційних систем;          властивостями та особливостями навчальних середовищ; з існуючими  моделями інформаційно-навчальних систем; класифікацією середовищ дистанційної освіти та їх особливостями; принципами аналізу основних показників учбового процесу; перевагами та недоліками дистанційної форми освіти.

 В результаті вивчення курсу студен буде вміти обирати моделі керування навчальною діяльністю; проектувати системи дистанційної освіти; проводити оцінки якості існуючих систем ДО та повноту їх функцій; застосовувати інформаційно-навчальні системи  у освітньому процесі.


Анотація до курсу "Групова динаміка і комунікації" Метою дисципліни "Групова динаміка і комунікації" є формування у студентів особистісних і ділових компетенцій для ефективного спілкування та роботи у партнерстві з колегами і в проектних командах під час навчання в університеті, на виробничій практиці і в подальшій професійній діяльності.. Курс «Групова динаміка і комунікації» є визначальним як всього процесу навчання, так і подальшої практичної діяльності майбутнього спеціаліста. Для вивчення цього курсу необхідні наявність первинних навичок роботи на комп’ютері та в мережі Інтернет, початкові знання з курсу інформатики. Дисципліна є невід’ємною частиною учбового процесу підготовки бакалавра за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія». Дисципліна пов'язана з попередніми дисциплінами: «Програмування»,«Організація та обробка електронної інформації» та «Філософія». Знання та вміння, які набувають студенти під час вивчення курсу «Групова динаміка і комунікації» суттєво використовуються в подальшому в курсах «Якість програмного забезпечення та тестування», «Проектування програмних систем», під час виконання групових проектів,в науково-дослідній роботі студентів.
Курс ориєнтований на студентів спеціальності «Програмне забезпечення систем» які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». Наведені основні поняття і технології розподілених баз даних, запропоновані підходи до проектування і приклади виконання базових операцій. Застосування посібника в якості довідника дозволяє студентам швидко з’орентуватися у запропонованому питанні та в подальшому або самостійно виконати практичні розробки, які пов’язані з побудовою розподілених баз даних, або звернутися до більш детально викладеного курса лекцій з дисципліни «Розподілені та об’єктні бази даних».

Метою курсу "Бази даних" є вивчення теоретичних основ проектування БД, компонентів БД, сучасні технології організації БД, набуття навичок роботи в середовищі MS Access.

Задачі курсу:

 - сформувати системне базове уявлення, отримати первинні знання, вміння і навички з основ побудови систем управління базами даних;

 - дати уявлення про роль і місце БД в автоматизованих системах.


Простий і доступний курс для вивчення інформатики студентами інженерних спеціальностей, де вони зможуть ознайомитися з основами програмування на мові Delphi Курс присвячений вивченню сучасних технології побудови ефективних веб-додатків з розподіленою архітектурою за допомогою скриптових мов програмування у зв’язці зі спеціалізованими системами керування баз даних.


Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців, що володіють теоретичними і практичними знаннями, вміннями та навичками розробки сучасних сервіс-орієнтованих систем шляхом ознайомлення з: визначенням функціональних кордонів та властивостей програмного продукту, необхідних для вирішення проблем замовника; технологією формулювання вимоги до програмного забезпечення на підставі властивостей програмного продукту; основами побудови SOA; принципами проектування сервісів, мовою описання Web-сервісів, контрактів сервісу, гранулярністю і зв'язаністю сервісу; недоліками та перевагами сильної та слабкої зв’язаності; абстракцію сервісів, типами та особливостями абстракцій; сервісами WCF, контрактами даних і повідомлень WCF, типами кінцевих точок, способами розміщення сервісів WCF; оркеструванням з використанням WF, кроки і типи робочого процесу WF, комунікацію між хостом і WF за допомогою інтерфейсів повідомлень.